RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH
70 χρόνια από τη λύση της πολιορκίας του Λένινγκραντ Παλιά Πρωτοχρονιά: το τέλος των γιορτών

ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ

Συντάκτης: RBTH
Novosibirsk is the third most populous city in Russia.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω

Andrey Shapran

To Νοβοσιμπίρσκ είναι η τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ρωσίας.
It is inhabited by representatives of more than 80 nationalities, but the majority of its population is Russian.

Andrey Shapran

Οι κάτοικοί της εκπροσωπούν περισσότερες από 80 εθνότητες, αλλά η πλειοψηφία τους είναι Ρώσοι.
The largest ethnic groups there are Germans, Ukrainians, Siberian Tatars, Jews and Byelorussians.

Andrey Shapran

Ο πολυπληθέστερες εθνικές ομάδες αποτελούνται από Γερμανούς, Ουκρανούς, Τατάρους της Σιβηρίας, Εβραίους και Λευκορώσους.
Over the last years the ethnic structure of Novosibirsk has noticeably changed owing to the increase in the number of migrants from CIS countries and China.

Andrey Shapran

Τα τελευταία χρόνια η εθνική δομή του Νοβοσιμπίρσκ έχει αλλάξει σημαντικά, λόγω της αύξησης του αριθμού των μεταναστών από χώρες της ΚΑΚ και της Κίνας.
Novosibirsk is often unofficially called the capital of Siberia.

Andrey Shapran

Συνήθως, το Νοβοσιμπίρσκ ανεπίσημα αποκαλείται πρωτεύουσα της Σιβηρίας.
The climate in Novosibirsk and its suburbs is continental. The lowest temperature was registered on January 9, 1915 (-51.1 °C).

Andrey Shapran

Το κλίμα στο Νοβοσιμπίρσκ και τα προάστιά του είναι ηπειρωτικό. Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στις 9 Γενάρη του 1915 (-51,1 ° C).
The economy of Novosibirsk is based on industry, commerce, transport, construction and science.

Andrey Shapran

Η οικονομία του Νοβοσιμπίρσκ στηρίζεται στη βιομηχανία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τις κατασκευές και την επιστήμη.
The city’s production complex comprises over 250 large and medium-sized industrial enterprises which produce over 2/3 of the total regional output of products and services.

Andrey Shapran

Το παραγωγικό συγκρότημα της πόλης περιλαμβάνει πάνω από 250 μεγάλες και μεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις , που παράγουν πάνω από τα 2/3 του συνόλου της περιφερειακής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
Novosibirsk is the largest transport hub in the Western Siberia which is located on the intersection of various transport lines including the Trans-Siberian Railway. There is also a railway line connecting it with the Central Asia.

Andrey Shapran

Το Νοβοσιμπίρσκ είναι ο μεγαλύτερος συγκοινωνιακός κόμβος στη Δυτική Σιβηρία, βρίσκεται στη διασταύρωση των διαφόρων γραμμών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων του Υπερσιβηρικού. Υπάρχει, επίσης, μια σιδηροδρομική γραμμή που το συνδέει με την Κεντρική Ασία.
Commerce is one of the leading sectors in the structure of the city’s economy. In May 1993 Novosibirsk was admitted to the World Trade Centers Association.

Andrey Shapran

Το εμπόριο είναι από τους μεγαλύτερους κλάδους της δομής της οικονομίας της πόλης. Το 1993 το Νοβοσιμπίρσκ έγινε μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Εμπορικών Κέντρων.
Novosibirsk is the largest center of academic sciences in the Asian part of Russia, its scientific potential is very strong.

Andrey Shapran

Το Νοβοσιμπίρσκ είναι το μεγαλύτερο κέντρο ακαδημαϊκών επιστημών του Ασιατικού Τμήματος της Ρωσίας, με ένα πολύ δυνατό επιστημονικό δυναμικό.
In the city there are over 100 organizations working in the spheres of fundamental and sectoral sciences and 7 international research centers.

Andrey Shapran

Στην πόλη υπάρχουν περισσότερες από 100 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των θεμελιωδών επιστημών, και των διαφόρων κλάδων τους, καθώς επίσης και 7 διεθνή ερευνητικά κέντρα.
Today Novosibirsk is considered the cultural center of Siberia and is recognized as one of the cultural centers of Russia.

Andrey Shapran

Σήμερα το Νοβοσιμπίρσκ είναι το πολιτιστικό κέντρο της Σιβηρίας ενώ αναγνωρίζεται ως ένα από τα πολιτιστικά κέντρα της Ρωσίας συνολικά.
The first man on the Moon, American astronaut Neil Armstrong, visited Novosibirsk with a special purpose – to collect a handful of soil from outside the house which was the home and workplace for one of the pioneers in cosmonautics – Yuri Kondratyuk, the author of the scheme of a spaceship flight to the Moon which was used in the Apollo program.

Andrey Shapran

Ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι, ο αμερικανός αστροναύτης, Νιλ Άρμστρονγκ, επισκέφθηκε το Νοβοσιμπίρσκ για ένα μόνο λόγο: Να συλλέξει χώμα από την αυλή του σπιτιού και χώρου εργασίας, ενός από τους πρωτοπόρους στην αστροναυτική, του Γιούρι Κοντρατγιούκ, του δημιουργού του συστήματος πτήσης του διαστημόπλοιου που πήγε στο φεγγάρι και το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα Απόλλων.
16 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

+
Kάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook!